Per fer un resum d'aquest treball, posem el següent quadre que ens resumeix les principals característiques de les quatre teories de l'aprenentatge i la seva relació amb l'ús educatiu de les TIC.

Objectius educatius
Rol docent-Rol estudiant
Aplicacions TIC
CONDUCTISME
Descomposició de la informació en unitats.
Organització externa de l'aprenentatge (metodologia, continguts...)
Disseny d'activitats que requereixen una resposta amb els reforçadors apropiats.
Les lleis d'aprenentatge són comuns a tots els individus.

Model jeràrquic verticalitzat, on el docent és el que marca el que ha d'aprendre l'estudiant
EAO (Educació assistida per ordenador)
COGNITIVISME
Foment de l’aprenentatge racional on el subjecte és un processador actiu de la informació.
Construcció dinàmica del coneixement.
Desenvolupar capacitats per comprendre amb major profunditat la realitat i ser capaç de generar respostes adequades davant situacions diverses.

Model col·laboratiu: el docent guia l'alumne en el seu procés d'aprenentatge. És fonamental el diàleg i la retroalimentació entre docent i alumne.
Plataformes virtuals com ara Moodle. Webquests i caceces del tresor.
CONSTRUCTIVISME
Model que es basa en la realitat de l'estudiant, i parteix dels seus coneixements previs, per anar construint el seu aprenentatge a partir de les seves pròpies experiències i de la seva zona de desenvolupament pròxim. L'estudiant ha de ser actiu durant tot el procés d'ensenyament - aprenentatge.
Model col·laboratiu i no jeràrquic, el docent en tot moment acompanya a l'estudiant a que construeixi els seus propis aprenentatges tot oferint un context ric i ple d'oportunitats.
Blogs, wikis, xarxes socials, i tots els instruments que sigui col·laboratius
CONNECTIVISME
Mantenir actualitzada la informació i el coneixement, essent capaços d'adquirir l'habilitat per aprendre allò que necessitaran en un altre moment. Aprendre a aprendre: utilitzant els nous mitjans, les noves xarxes, hem de poder trobar, gestionar, compartir i socialitzar el coneixement.
Model col·laboratiu: l'estudiant interactua amb els companys, els continguts, materials, recursos, eines tecnològiques, la xarxa,... El professor actua com a guia i facilitador del procés d'aprenentatge.
Les xarxes socials.
Les eines col·laboratives de la web 2.0.

En el quadre-resum anterior, veiem que aquestes quatre teories aporten recursos al procés d’ensenyament – aprenentatge, per tant totes ens ofereixen diferents maneres de poder enfocar l’educació dins les aules, i com fer-ho amb la mediació de les TIC. Podríem dir que les teories conductivistes ens aporten estràtegies per saber com ensenyar el què (estímul – resposta), les teories cognitivistes aporten com ensenyar el com en tot el procès de la informació, i les teories constructivistes, es basen més en la vida quotidiana, en fer persones, en les seves experiències, aporten un aprenentatge significatiu on el discent és qui fa tot el procés.

evolució.jpg

Per tant, una altra cosa que ens queda reflexada és que aquestes teories també ens enfoquen quin rol té el docent i l’estudiant, com ens reflexa el quadre, passa d’un estudiant més passiu a un estudiant totalment actiu, segons la teoria que hi hagi al darrera, i que marqui el paradigma, per tant també ens definirà com s’introduiran les TIC en tot aquest procés (com queda visible en el quadre anterior).

Tot i que queda demostrat, les TIC a les aules cada vegada estan més integrades al currículum, l'Epi i en Blas ens en fan una bona demostració en pocs minuts:
I ha continuació pensem que un canvi pot ser possible amb les teories de sempre i uns enfocament diferents per incorporar de manera significativa les TIC a l'aula, somiar es gratuït i a vegades pot ser real, el Ceip Menorca, ens ho resumeixen d'una manera molt simple i real: